PERSONDATAPOLITIK

Persondatapolitik for Mobitech Telecom


Nu kan du spørge dine kunder inden TrustPilot.

NOGET FOR DIG ??

 INDHOLD

 1. Personoplysninger
 2. Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi ?
 3. Logning og lagring
 4. Hvem videregiver vi personoplysninger til ?
 5. Tekniske oplysninger, herunder hosting og samarbejdspartneres GDPR
 6. WEB cookies og annonce partnere
 7. Adgang og oplysninger
 8. Kontakt, ændring og opdatering af privatlivspolitikken


Email2SMS.dk, Email2SMSbulk.dk, Mytryst.dk og qme.dk  ud­by­des af Mobitech Telecom, Fuglebækvej 4G, 2770 Kastrup CVR 26080711

Ved at be­nyt­te mobitech.dk og de underliggende services ac­cep­te­rer du, at vi be­hand­ler dine per­so­nop­lys­nin­ger i hen­hold til den­ne da­ta­po­li­tik.

Vi respek­te­rer fuldt ud alle øn­sker om hem­me­lig­hol­del­se af per­son­li­ge op­lys­nin­ger, som af­gi­ves on­li­ne, og vi er op­mærk­som­me på be­ho­vet for hen­sigts­mæs­sig be­skyt­tel­se og for­svar­lig be­hand­ling af alle per­son­li­ge op­lys­nin­ger, som vi mod­ta­ger.

1. Per­so­nop­lys­nin­ger

Per­son­li­ge op­lys­nin­ger dæk­ker alle op­lys­nin­ger, der kan bru­ges til at iden­ti­fi­ce­re en per­son, her­un­der, men ikke be­græn­set til, ved­kom­men­des for- og ef­ter­navn, al­der, køn, pri­va­ta­dres­se el­ler an­den fy­sisk adres­se, e-mailadres­se el­ler an­dre kon­tak­top­lys­nin­ger, uan­set om de ved­rø­rer ved­kom­men­des pri­va­te bopæl el­ler ar­bejds­plads.

Vi har IKKE oplysninger omkring alder, køn, privatadresse eller anden personhenførbar data.

2. Hvil­ke per­so­nop­lys­nin­ger ind­sam­ler og be­hand­ler vi?

Vi har dog brug for vis­se per­so­nop­lys­nin­ger for at kun­ne hand­le med dig og le­ve­re nyhe­der og an­dre tje­ne­ster til dig. Vi ind­sam­ler og be­hand­ler op­lys­nin­ger om dig, når du:

 • Opretter en Mobitech Telecom profil
 • Foretager betaling af køb.
 • Sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback.

I øv­rigt gi­ver per­so­nop­lys­nin­ger til os via hjem­mesi­den el­ler på an­den måde.

Vi ind­sam­ler kun de per­so­nop­lys­nin­ger, der er nød­ven­di­ge (f.eks. e-mailadres­se el­ler pri­vat adres­se) for at le­ve­re den ydel­se, som kun­den ef­ter­spør­ger. Vi ind­sam­ler ikke per­son­hen­før­ba­re op­lys­nin­ger fra tred­je­mand om kun­der­ne.

I forbindelse med vores SMS tjenester fraskriver vi os ansvaret for hvad du som kunde måtte anvende vores tjenester til, herunder indhold. Det er udelukkende dig som kunde der har ansvaret for at indhold og lagring af fortroligt indhold, informeres til dig og dine kunder/brugere.

Ansvarsfraskrivelsen ligger ved kontooprettelsen og kan samtidigt hentes fra vores hjemmeside under punktet support.

Vi anbefaler alle vores kunder og samarbejdspartnere om ikke at sende personfølsomme oplysninger via vores tjenester, men udelukkende benytte dem som kommunikationskanal for hurtig kommunikation.
I forbindelse med opsigelse af aftale er opsigelse varsel ifølge betingelser for kontooprettelse og kontoen slettes permanent efter 3 måneder.

3. Loging og lagring

I forbindelse med de tekniske services vi leverer, lagrer vi telefonnumre, tidsstempel samt op til 160 tegn i SMS beskeder, for at kunne tilbyde opslag på historik, samt at kunne tilbyde online leveringsrapporter i op til 3 måneder.

SMS sendt som email, opbevares i 3 dage til brug for fejlretning, herefter slettes de permanent fra vores systemer og backup.

Hvis du som kunde ikke ønsker at disse data lagres, skal du give tilsagn om at vi ikke logger de data, og du hermed bekræfter at vi ikke kan levere de fornødne data som evt. forventes af dine tjenester hos os.

Vi har som led i vores faktureringssystem behov for at lagre oplysninger omkring betalinger og transaktioner i forbindelse med din konto hos os. Her drejer det sig udelukkende om transaktions tidsstempler og beløb.

 4. Hvem vi­de­re­gi­ver vi per­so­nop­lys­nin­ger til?

Per­so­nop­lys­nin­ger af­gi­vet på www.mobitech.dk vi­de­re­gi­ves ikke til eksterne samarbejdspartnere og benyttes kun internt på vores Backend del af email2sms.dk. Vi vi­de­re­gi­ver i øv­rigt kun per­so­nop­lys­nin­ger til an­dre, fx mis­brugs­re­gi­stre i hen­hold til gæl­den­de lov, hvis den på­gæl­den­de kun­de udø­ver mis­brug el­ler svin­del over for Mobitech Telecom.

For at kun­ne vi­de­re­ud­vik­le og for­bed­re Mobitech Telecoms platforme fø­rer vi sta­ti­stik over, hvor­dan bru­ger­ne an­ven­der si­den. Sta­ti­stik­ken an­ven­des ude­luk­ken­de i op­sum­me­ret form, f.eks. til at se hvil­ke si­der og brow­se­re vo­res kun­der an­ven­der mest. Mobitech Telecom kan også vi­de­re­gi­ve in­for­ma­tio­ner­ne til tred­je­part, hvor loven kræ­ver det­te, el­ler til tred­je­part, som ud­fø­rer op­ga­ver for dem. Pri­vat­livsvil­kå­re­ne for Mobitech Telecom ac­cep­te­res ved be­søg på email2sms.dk og frem­går af Mobitech Telecom. Bort­set fra i oven­stå­en­de til­fæl­de, vi­de­re­gi­ver vi ikke data om den en­kel­te kun­des an­ven­del­se af tje­ne­ster­ne på mobitech.dk og hertil underliggende sider og domæner.

5. Tekniske oplysninger

Hosting
Vores software driftes på en professionel DELL maskinpark, på de seneste Windows server og UNIX maskiner, med seneste software versioner.

Alle servere er hosted i Danmark hos den professionelle samarbejdspartner SENTIA GDPR

SMS leveres i samarbejde med SINCH.COM her findes deres GDPR

Email spamcheck, virus styres i samarbejde med WANNAFIND GDPR

Betalings SMS beskeder (indholdstaksering) samt donationatjenester er underlagt samme betingelser og udbydes i samarbejde med SINCH GDPR

Vores Hostingcenter har de bedste og nyeste faciliteter til fordel for dig som kunde. Heriblandt inergen anlæg ved evt. brand, fuld backup, redundant, loadsharing på deres linjer. 24 timers support ved driftnedbrud.

Vi har online backup til hotstandby maskiner som alle er krypterede, ligeledes ekstern backup med krypterede data pakker.

Faktura
Vores faktura del som udelukkende er elektroniske (*.pdf) gemmes i 5 år i henhold til regnskabsloven, de gemmes med de fortrykte tekster og ikke med information omkring betalingsforhold og transaktioner. Faktura med EAN formål sendes gennem krypteret Nemid reference klientdel.

Underleverandører
Vi er mellemled med forskellige underleverandører, og vi benytter SSL, TLS, SMPP, HTTPS for den mest sikre kommunikationsform.

I operatørens netværk benyttes kommunikationsstak SS7 som er et lukket netværk mellem mobilselskaberne.

6. WEB cookies og annonce partnere

Vi anvender følgende annoncenetværk med deres respektive GDPR aftaler
Google Adwords
Facebook
LinkedIn

Medierne benyttes udelukkende som annoncerings kanaler og der videregives IKKE oplysninger om vores kundepersondata.

7. Ad­gang til op­lys­nin­ger

Du kan al­tid æn­dre i dine kon­toop­lys­nin­ger og pro­fil­da­ta, her­un­der an­gi­ve, om du øn­sker, at vi skal kon­tak­te dig i for­bin­del­se med til­bud på va­rer el­ler ser­vi­cey­del­ser el­ler fra­mel­de dig nyheds­bre­ve på www.mobitech.dk

Du kan få op­lyst, hvil­ke op­lys­nin­ger vi har re­gi­stre­ret om dig. Hvis du øn­sker at mod­ta­ge en kopi af dis­se op­lys­nin­ger, skal du skri­ve til os.

8. Kon­takt, æn­dring og op­da­te­ring af pri­vat­livspo­li­tik­ken

Mobitech Telecom for­plig­ter sig til lø­ben­de at op­fyl­de lov­giv­nin­gens krav til be­skyt­tel­se af pri­vat­li­vets fred. Hvis du har spørgs­mål el­ler kom­men­ta­rer til vo­res da­ta­po­li­tik, el­ler til hvor­dan vi bru­ger dine per­so­nop­lys-nin­ger, kan du kon­tak­te vo­res kun­de­ser­vi­ce på mobitech.dk/​kon­takt Du kan også log­ge ind på www.mobitech.dk og se dine op­lys­nin­ger samt hvil­ke pro­duk­ter der er re­gi­stret på din adres­se. Er der re­gi­stre­ret for­ker­te data, el­ler har du an­dre ind­si­gel­ser, kan du ret­te hen­ven­del­se sam­me sted. Du har mu­lig­hed for at få ind­sigt i, hvil­ke in­for­ma­tio­ner der er re­gi­stre­ret om dig, og du kan gøre ind­si­gel­se mod en re­gi­stre­ring i hen­hold til reg­ler­ne i Per­son­da­ta­loven.

ANMOD OM DATABEHANDLERAFTALE

Ønsker du at modtage databehandler aftale fra Mobitech Telecom ?